Styrelsens riktgivande arbetsbeskrivning för år 2024:

Ordförande åligger att:

1) Sammankalla och leda styrelsemöten, samt sammankalla medlemsmöten

2)  Sammanställa föredragningslistor för både styrelsemöten och medlemsmöten samt skicka kallelser till medlemsmöten

3)  Sammanställa föreningens verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse

4)  Känna till styrelsemedlemmars samt funktionärers uppgifter och övervaka att dessa utförs korrekt

5)  Arbeta för att upprätthålla en god stämning inom föreningens styrelse

6)  Övervaka föreningens samt medlemmars intressen

7)  Representera föreningen

Viceordförande åligger att:

1)  Ta över styrelseordförandes uppgifter vid behov

2)  Ansvara för beställande av föreningsprylar

3) Fungera som föreningens Loimu-ansvarig.

Sekreteraren åligger att:

1)  Föra protokoll under styrelsemöten

2)  Skicka veckoliga medlemsmail till föreningens medlemmar

3)  Uppdatera listan över hedersmedlemmar

4)  Hämta fysisk post från Biocity och Aurum

5)  Ansvara för skrivande av nyhetsartiklar och annan information till föreningens hemsida

6)  Fungera som ansvarsperson i biobladet och sammankalla gruppen till möten

Kassören åligger att:

1)  Granska betalningar till föreningen samt utföra föreningens betalningar

2)  Ansvara för försäljning under föreningens kansliturer och andra evenemang

3)  Övervaka föreningens ekonomiska flöde samt komma med förslag till styrelsen om användningen av föreningens medel

4)  Bokföra föreningens konto- och kassahändelser

5)  Sammanställa bokslutet samt överlämna bokslutet till verksamhetsgranskare senast en månad innan vårmötet

6)  Godkänna medlemmar till föreningens hemsida

7)  Uppdatera föreningens mailinglista 

PR-chefen åligger att:

1) Designa marknadsföringsmaterial samt publicera information till föreningens sociala medier och hemsida

2) Fungera som föreningens kontaktperson via sociala medier

3) Ansvara för andra ärenden gällande marknadsföring

4) Sitta i Biobladet

Programchefen åligger att:

1)  Fungera som ansvarsperson i programutskottet och sammankalla gruppen till möten

2)  Tillägga evenemangstexter samt anmälningar till föreningens hemsida

3)  Tillsammans med programutskottet planera och ordna kvällsevenemang, sammanställa arbetare för evenemang, göra halarmärkesbeställningar samt skriva evenemangstestament

4)  Fungera som länk mellan programutskottet och styrelsen

5)  Upprätthålla kontakten med föreningar angående evenemangssamarbeten

Gulisansvariga åligger att:

1)  Påbörja samt ansvara för planeringen av gulisveckan tillsammans med de övriga tutorerna

2)  Delegera arbetsuppgifter till övriga tutorer samt övervaka arbetets gång

3)  Ansvara för att sammanställa gulispasset samt ordna halarinvigning

4)  Beställa föreningshalare åt gulisarna

5)  Söka sponsorer tillsammans med företagssamarbetsansvariga till föreningshalaren

6)  Fungera som en länk mellan gulisar, tutorer och styrelsen

7)  Övervaka gulisars intressen

Projektansvariga åligger att:

1)  Fungera som ansvarsperson i projektutskottet och sammankalla gruppen till möten

2)  Tillsammans med projektutskottet planera samt ordna exkursioner och övriga evenemang som inte ordnas av programgruppen

Företagssamarbetsansvarig åligger att:

1)  Övervaka föreningens alumners intressen

2)  Koordinera föreningens sponsoreringsverksamhet

3)  Sitta i projektutskottet och planera företagsbesök samt alumnrelaterade evenemang med denna

Högskolepolitiskt ansvariga åligger att:

1)  Arbeta för behållandet av föreningens föreningsutrymmen

2)  Arbeta med frågor angående Åbo Akademis fastigheter

3)  Delta på Aurum-rådets möten

4)  Aktivt undersöka och föra föreningsmedlemmars förslag till bättre studier och studiemiljö

till ämneslinjerna inom biovetenskaper, studentkåren och Åbo Akademis beslutsfattare