STADGAR för Biologica rf

Stadgarna uppdaterade den 4 juni 2019

§1. Föreningens namn och hemort

 

1.1 Föreningens namn är Biologica rf och dess hemort är Åbo. Föreningen verkar som en specialförening inom Åbo Akademis Studentkår rf.

 

§2. Föreningens syfte

 

2.1 Föreningens syfte är att sammanföra studerande under utbildningsprogrammet i biovetenskaper samt lärarstuderande med biovetenskaplig inriktning vid Åbo Akademi.

 

2.2 Föreningen fullföljer sitt syfte genom att intressebevaka sina medlemmar i högskolepolitiska frågor, anordna sammankomster av såväl bildande som sällskaplig natur och samarbeta med andra studentföreningar.

 

2.3 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.


 

§3. Medlemmar

 

3.1 Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar, understödande medlemmar och hedersmedlemmar

 

3.2 Till föreningens ordinarie medlemmar kan godkännas studerande under utbildningsprogrammet i biovetenskaper samt lärarstuderande med biovetenskaplig inriktning vid Åbo Akademi med villkoren att föreningens stadgar och syfte godtas och att medlemsavgiften betalas. 

 

3.3 Understödande medlemskap kan erhållas av övriga personer som vill stöda föreningens syfte och verksamhet, med villkoren att föreningens stadgar och syfte godtas och att medlemsavgiften betalas. 

 

3.4 Ordinarie och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

 

3.5 Till hedersmedlem kan föreningen, på förslag av styrelsen, utnämna person som utfört ett särskilt förtjänstfullt arbete inom föreningen eller som på annat sätt i hög grad verkat för dess ändamål och syften. Hedersmedlemmar utnämns av vårmötet med en ⅔ majoritet. 

 

§4. Medlemsavgift

 

4.1 Ordinarie och understödande medlemmar är skyldiga att betala en årlig medlemsavgift. Hedersmedlemmar är inte skyldiga att betala medlemsavgifter.

 

4.2 Storleken av den årliga medlemsavgiften fastställs av vårmötet separat för ordinarie medlemmar och understödande medlemmar. 

 

§5. Utträde och uteslutande ur föreningen

 

5.1 En medlem kan utträda ur föreningen genom skriftlig anmälan till föreningens styrelse eller dess ordförande, eller genom att vid ett medlemsmöte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. 

 

5.2 Styrelsen kan utesluta en medlem om denna underlåtit att betala sin medlemsavgift före ifrågavarande årets höstmöte eller om denna inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i föreningens stadgar. 

 

5.3 En medlem kan genom beslut av medlemsmöte uteslutas ur föreningen om denna genom sitt beteende avsevärt har skadat föreningen. Beslut angående uteslutning kräver ⅔ röstmajoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Personen i fråga ska meddelas om den kommande omröstningen senast 7 dagar före mötet.


 

§6. Styrelse

 

6.1 Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, som skall bestå av minst sex (6) och högst tio (10) ordinarie medlemmar: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt minst två (2) och högst sex (6) andra medlemmar vars uppgifter bestäms enligt överenskommelse inom styrelsen. 

6.2 Styrelseordförande ska vara bosatt i Finland.

 

6.3 Styrelsen utses för ett kalenderår av föreningens höstmöte.

 

6.4 Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar är närvarande, ordförande eller vice ordförande medräknade. 

 

6.5 Beslut på styrelsemöten fattas genom majoritetsomröstning. Rösträtt på styrelsemöten tilldelas styrelsemedlemmar. Vid omröstning gäller sluten eller öppen omröstning enligt överenskommelse mellan mötesdeltagarna. Om rösterna faller jämnt avgör lotten.

 

6.6 Styrelsen bör följa föreningens regler och instruktioner i sin verksamhet. Föreningen eller föreningens styrelse kan skapa övriga handlingsinstruktioner som komplement till dessa för att reglera sin egen verksamhet.


 

§7. Tecknande av föreningens namn

 

7.1 Föreningens namn tecknas av ordförande och vice ordförande tillsammans eller av någondera av dessa tillsammans med kassör eller sekreterare.

 

§8. Räkenskapsperiod

 

8.1 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen behandlas på vårmötet.


8.2 Två (2) verksamhetsgranskare och två (2) suppleanter väljs av höstmötet för en mandatperiod av ett kalenderår. Bokslutet bör lämnas in för granskning till verksamhetsgranskarna senast en månad före vårmötet. 

 

§9. Föreningens möten

 

9.1 Föreningen håller ett höstmöte och ett vårmöte. Höstmöte ska hållas inom november månad. Vårmöte ska hållas inom mars månad. Om en föreningsmedlem vill att ett ärende ska behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte, ska hen skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

 

9.2 På höstmötet behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras 

4. Föredragningslistan godkänns

5. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret 

6. Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter för det kommande verksamhetsåret  

7. Val av eventuella övriga funktionärer

8. Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret fastställs 

9. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen 

10. Mötet avslutas

 

9.3 På vårmötet behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas 

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet 

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras 

4. Föredragningslistan godkänns 

5. Bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras 

6. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

7. Medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret fastställs 

8. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen 

9. Mötet avslutas

 

9.4 Styrelsen kan vid behov sammankalla föreningen till extra medlemsmöten. Styrelsen är även skyldig att sammankalla föreningen till medlemsmöte om minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen anhåller om det för behandling av ett angivet ärende.

 

9.5 Styrelsen ska sammankalla föreningens alla ovannämnda medlemsmöten senast sju (7) dagar före mötet via e-post. Föredragningslistan bifogas till möteskallelsen.

 

9.6 Föreningens möte är beslutfört då det är stadgeenligt sammankallat.

 

9.7 Rösträtt på föreningens möten äger endast ordinarie medlemmar. Vid omröstning gäller sluten eller öppen omröstning enligt överenskommelse mellan mötesdeltagarna. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst. Vid val avgör emellertid lotten.

 

9.8 Alla mötesdeltagare har rätt till att yttra sig vid föreningens möten. 

 

§10. Ändring av stadgar och upplösning av föreningen

 

10.1 Beslut om ändring av stadgarna bör fattas med ¾ majoritet av två på varandra följande medlemsmöten med ett intervall av minst en vecka. 

 

10.2 Beslut om ämnesföreningens upplösning bör fattas med ¾ majoritet av två på varandra följande medlemsmöten med ett intervall av minst en vecka

 

10.3 Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. 

 

§11. Övriga stadgar

 

12.1 I övrigt följs de stadgar som ingår i föreningslagen och den allmänna praxisen inom föreningslivet.